Regning

Kuleramme

Gjennom internasjonale undersøkelser av elevenes kunnskapsnivå, er det dokumentert at norske elever presterer under gjennomsnittet i OECD-landene, i fagene matematikk og naturfag. Gjennom innføring av Kunnskapsløftet stilles det mer spesifikke krav til kunnskap og grunnleggende ferdigheter i læreplanene. 


For å sikre bedre resultater hos alle elever har Gran skole innført følgende på regning: 

 

Tell og regn

Gran skole har innført Tell og regn for 1. - 4. trinn. Dette er et program for tidlig innsats i matematikk innenfor måleområdet tall og tallforståelse. Viktige målsettinger er å sikre elevenes progresjon innenfor måleområdet tall og tallforståelse, samt å bevisstgjøre lærer på hver enkelt elevs kompetanse i tall og tallforståelse. Et viktig element i satsingen er vekselvirkning mellom teori og praksis i undervisningen som skal bidra til økt motivasjon og forståelse i faget.

 

Alle teller

Gran skole har innført bruk av kartleggingsverktøyet Alle teller for 1. - 7. trinn. Alle teller er et veilednings- og kartleggingsmateriale om misoppfatninger og misforståelser på området tall og tallforståelse. Testene gir læreren et svært godt bilde over hvilke områder den enkelte elev har problemer med å forstå og videre gir materialet mange tips og eksempler til hvordan disse problemene kan løses i undervisningen.