Trygg Osloskole - godt læringsmiljø

Glade skoleelever, illustrasjon

Gran skole skal være med på å gi våre elever de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på skolen. Alle elever skal følge vanlig regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.

 

For å sikre et godt læringsmiljø har Gran skole satt i gang en rekke trivselsfremmende tiltak. Det er innført Trivselsledere i begge skolegårdene, der de eldste elevene arrangerer aktivitetstiltak i friminuttene for alle elever. Elevene på 1. – 3. trinn arbeider med programmet "Zippys venner", hvor målsettingen i programmet er å lære barna å: identifisere og snakke om følelser, mestre dagliglivets problemer og å støtte andre som har det vanskelig. I tillegg har skolen utarbeidet en plan som omhandler elevenes psykososiale miljø hvor hver måned har et fokusområde som fremmer et godt læringsmiljø.

 

Gran skole har nulltoleranse mot mobbing. Skolens nulltoleranse og aktive arbeid for et mobbefritt miljø vil være avgjørende for å redusere mobbing. Både elever, foresatte og ansatte ved skolen skal kjenne seg trygge på at mobbing ikke tolereres. Gran skole skal kjennetegnes som et trygt og godt sted å være, samt fritt for krenkende ord eller handlinger.

 

Les "Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og Gran skole". 

 

Driftsstyret ved Gran skole vedtok 7. mars 2013 lokale tillegg og presiseringer til Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Oslo-skolen.

 

Gran skoles 10 absolutter

På Gran skole forventer vi at du:

 1. retter deg etter alle voksnes beskjeder
 2. møter presis til timene og har med nødvendig utstyr
 3. hilser ved starten av timen med ny lærer
 4. ikke har på hette, lue, caps eller yttertøy i timene
 5. sjekker tavla og løser "Gjør-nå" oppgaven med en gang timen starter
 6. har elektronisk utstyr avslått/lydløst og liggende i sekken dersom utstyret ikke er en del av undervisningen
 7. ikke banner eller bruker stygge ord
 8. aldri mobber, truer eller bruker vold
 9. holder skoleområdet rent og ryddig
 10. ikke inntar mat, godteri, tyggis eller mineralvann på skolens område i skoletiden (bruk egen vannflaske hvis du blir tørst)

 

I tillegg

 • Elevene skal bidra til ro inne i skolebygningen og i alle former for undervisningslokaler
 • Elever 5.-7. trinn tillates å sykle til og fra skolen. Det må brukes hjelm, og sykkelen må være i god stand. Det er ikke tillatt å sykle rundt i skolegården i skoletiden (gjelder også skateboard og sparksykkel).
 • Forbud mot fotografering og filming av medelever og andre personer i skoletiden dersom dette ikke er en del av undervisningen.

 

I tillegg til Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen har driftsstyret vedtatt følgende konsekvenser:

Brudd på ordens- og oppførselsreglene kan føre til:

 • Elevene 5.-7. trinn får følgeseddel og må ha en samtale med ledelse, sosiallærer eller miljøterapeut. Dersom elevene får to følgesedler, blir hjemmet varslet. Ved tre følgesedler i løpet av en dag vurderes det om eleven skal bortvises. Ved fem følgesedler innkalles foresatte til et møte
 • Anmerkning
 • Utstyr som ikke tillates brukt, godteri, tyggis og mineralvann vil bli konfiskert. Dette leveres tilbake til elevene ved skoledagens slutt.
 • Eleven må ha friminutt på andre tidspunkt enn de andre elevene
 • Holde elevene igjen før eller etter skoletid for å ta igjen tapt arbeid eller for å rydde opp etter seg.

 

Kollektive konsekvenser er ikke tillatt.

Null mobbing

Null mobbing

 

 

 

 

 

På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Drawing of a city