Lesing

Bokstabel

Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Å kunne lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og kunne være deltaker i samfunnet.

 

Gran skoles satsing på lesing omfatter blant annet følgende: 

 

LUS

Gran skole innførte skoleårene 2008 - 2010 et leseutviklingsskjema (LUS). LUS er et verktøy som gir informasjon om den enkelte elevs lesekompetanse. Alle elever vurderes opp mot fastsatte kriterier, og skolene får ny innsikt i elevenes utbytte av de skriftlige tekstene de arbeider med. Skoler som benytter LUS forplikter seg til å involvere hele personalet i arbeidet , og kartleggingen gjelder alle elever. Innsatsen griper midt inn i det Kunnskapsløftet handler om, å styrke de grunnleggende ferdighetene.

 

Tidlig innsats - Early Years (TIEY)

Gran skole har i tillegg Tidlig innsats - Early Years for elevene fra 1. - 3. trinn. Early Years er et lesemetodisk program fra New Zealand som sikrer tilpasset opplæring for elevene og kontinuerlig kartlegging og vurdering av elevenes lesekompetanse. Programmet inneholder også tett oppfølging av foresatte.

 

Lesing i alle fag

For alle elever på 1. - 7. trinn har skolen en satsing på bruk av lese- og læringsstrategier i opplæringen. I tillegg settes det stort fokus på lesing i alle fag, i dette benyttes for eksempel elementer fra "Fagbok i bruk" utviklet av Lesesenteret i Stavanger for 5.-10. årstrinn.

 

Leseplan

Gran skole er i en prosess med å utarbeide ny plan for lesing under prosjektet "Skoletilpasset kompetanseheving for leseprogresjon". Dette er en del av Osloskolens innsats for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing. Målet er økt lesekompetanse for den enkelte elev og bedre resultater i lesing for skolen som helhet. Det leses i alle fag, og hele skolens pedagogiske personale deltar i kompetansehevingen som skjer i form av kurs og erfaringsdeling.

 

En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev. Skolene skal gjennom prosjektperioden utarbeide en lokal plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon. Leseplanen ble ferdig skrevet i 2015 - 2016 og vil implementeres i skolens daglige virksomhet i løpet av skoleåret 2016 - 2017.