Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Partene har inngått en intensjonsavtale om et langsiktig samarbeid i Groruddalen for perioden 2007-2016.

 

Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Stat og kommune vil samfinansiere innsatsen. Arbeidet er organisert gjennom følgende fire programområder:

  1. Miljøvennlig transport
  2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø
  3. Bolig-, by- og stedsutvikling
  4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

 

Det er utarbeidet egne handlingsprogram for alle delområdene. Gran skole er en del av programområde 4 hvor hovedmålet er å bedre levekår, skole og oppvekst, kultur og nærmiljø, samt å styrke inkludering gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig innsats. Innsatsen skal bidra til å utvikle og styrke bydeler og skole, også etter at satsingen er over.

 

Gran skole deltar i en videreføring av Groruddalssatsingen som innebærer økt timetall i norsk og matematikk for alle elever 5.-7. trinn. Tilbudet innebærer at alle elever får to uketimer ekstra i norsk og matematikk hver uke.

 

Skoleutviklingsprosjektet (SKU)

Gran skole, sammen med andre skoler i Groruddalen og Oslo sør deltar i et flerårig prosjekt for målrettet og strukturert skoleutvikling. Satsingen er en del av kommunal og statlig satsing på skoler i utsatte områder. Hensikten med prosjektet er å skape endring underveis i prosjektperioden med varig virkning, og gi skolene og Utdanningsadministrasjonen mer kunnskap og erfaring som kan anvendes i forbedringsarbeidet på flere skoler. Kjennetegn ved skoler som fungerer godt i særlige krevende boområder, skal identifiseres. Målet er stabil skoleutvikling som gir kontinuerlig og dokumentert forbedring på elevresultater, faglig og med hensyn til læringsmiljø og skolekarrierer.

 

Som en del av denne satsningen fikk skolen ansatt en miljøarbeider. Miljøarbeideren jobber både med enkeltelever, klasser, bistår lærere og har kontakt med foresatte. Målet er å jobbe forebyggende for å sikre et godt skolemiljø for alle elever.